Upravni odbor

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим
Статутом.Седницу Управног одбора сазива и председава јој Председник Удружења.
Управни одбор има oд 5 до 10 чланова задужених за одређене области деловања , које бира и опозива Скупштина.
Број чланова Управног одбора који се бира и начин избора одређује се Одлуком о расписивању избора коју
доноси Скупштина полазећи од тога колико удружење има чланова.Подпредседник Удружења,Преседник скупштине,
Потпредседник скупштине ,Председник Надзорног одбора,учествују у раду Управног одбора без права гласа.
Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор:
– Руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева
Удружења;
- Организује редовно обављање делатности Удружења;
- Подноси годишњи извештај о раду и активности Управног одбора на реализацији годишњег програма рада који
је усвојила Скупштина Удружења
- Предлаже Програм активности Удружења за наредну годину који се доставља Скупштини на разматрање и
усвајање
- Доноси одлуку о сазивању Скупштине
- Припрема предлоге ставова и одлука за Скупштину
- Подноси извештај о финансиском пословању Удружења за протеклу годину и финансиски план за наредну
годину
- Одлучује о привременом финансирању Удружења до доношења финансиског плана
- Именује представнике у Социјално-економском савету и другим трипартитним органима
- Оснива гранске секције и повезује њихов рада са гранским удружењима на нивоу републике
- Оснива и именује чланове радних тела за поједине области деловања
- Поверава посебне послове појединим члановима;
- Доноси финансијске одлуке
- Доноси Пословник о раду Управног одбора
- Именује Одбор за кандидовање
- Одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање
пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
- Одлучује о покретању поступка за накнаду штете и, по потреби, одређује посебног заступника Удружења за
тај поступак;
- Одлучује о другим питањима за која нису, зак

Leave a Reply

Prijava za Newsletter

Budite u toku sa novostima i dešavanjima u Uniji
poslodavaca Grada Sremska Mitrovica. Za prijavu jednostavno ukucajte i pošaljite nam Vaš e-mail.