Granski sektori

Удружење послодаваца има гранско устројство .
Активност чланица Удружења одвија се и на струковном принципу путем гранских одбора.
Број и врсту гранских одбора одређује Управни одбор усклађујући је са гранском структуром синдиката радника и организација послодаваца вишег нивоа.
Одбором председава председник којег бирају чланови гранског одбора из својих редова.
Одбори могу добити статус правне особе на основу претходне сагласности Управног одбора.Послови и задатци гранских одбора утврђују се годишњим програмом рада у складу са програмом рада Удружења као и гранских удружења послодаваца основаних за ниво републике Србије.

Послови и задатци гранских одбора су нарочито :

- Припрема предлога одлука и ставова за Управни одбор из области свог деловања
- Доношење оперативних програма активности са Планом рада на подстицању активности на оснивању гранских удружења послодаваца
- Избор својих представника у Скупштину удружења
- Утврђивање основе за социјални дијалог и колективно преговарање из области своје гране
- Артиколисање интереса чланова из области своје гране
- рад на одређивању заједничких циљева из области своје гране
- праћење и анализирање стања у области своје гране
- разматрање појединих актуелних питања од значаја за рад своје гране
- Организовање консултација и разматрање нацрта и предлога закона и других прописа и мера важних за своју грану и предузетништво у целини
- Покретање иницијатива код надлежних државних органа и институција у вези са питањима од значаја за чланове и организовање састанака са њима
- Организовање прес-конференција ,округлих столова,панел дискусија,саветовања и сл.
- Давање мишљења,примедби и предлога на прописе којим се уређују поједине области своје гране
- Предузимање активности за редовно ажурирање вести на сајту удружења из своје области
- заузимање ставова о прописима које предлажу и доносе надлежна тела локалне
самоуправе а од значаја су за материјални и социјални положај послодаваца своје
гране

Leave a Reply

Prijava za Newsletter

Budite u toku sa novostima i dešavanjima u Uniji
poslodavaca Grada Sremska Mitrovica. Za prijavu jednostavno ukucajte i pošaljite nam Vaš e-mail.